Vsebine raziskovalnih nalog v letu 2011

Domače raziskovalne naloge

1. Ogroženost naših gozdov zaradi borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus
(trajanje: 1.10.2010―30.9.2013) – Vodja projekta: dr. Saša Širca, Kmetijski inštitut Slovenije
V okviru projekta bomo v letu 2011 izvedli analizo zunanje trgovine in trgovinskih tokov borovega lesa in lesa drugih iglavcev (okrogli les in žagan les) kot možnega načina vnosa borove ogorčice in njenih prenašalcev. V analizo bomo vključene vrste: bor, smreka in jelka ter združena skupina drugih iglavcev v skladu s Kombinirano nomenklaturo. Ločeno bomo obravnavali zunanjetrgovinske tokove za okrogli les in žagan les v obdobju zadnjih petih let (2006-2010). Na podlagi teh analiz bomo lahko določili tveganje, ki ga predstavlja les iz zunanje trgovine za vnos borove ogorčice in njenih prenašalcev v Slovenijo.
2. Povečanje učinkovitosti sanacij velikih poškodb v slovenskih gozdovih
(trajanje: 1.10.2010―30.9.2012) – Vodja projekta: dr. Dušan Jurc, Gozdarski inštitut Slovenije
Cilj projekta je obogatiti doseženo raven kriznega upravljanja in obvladovanja tveganj v Sloveniji v smeri večje učinkovitosti, hitrejšega ukrepanja v primeru velikih poškodb gozdov (dalje VP) in večje povezanosti s sistemom gospodarjenja z gozdovi. S tem bi preprečili ekonomske, ekološke, socialne in kulturne škode, ki jih velike ekološke katastrofe (žledolomi, snegolomi, vetrolomi, namnožitve smrekovih ali jelovih podlubnikov) ter novi, tujerodni škodljivi in invazivni organizmi, lahko povzročijo v slovenskih gozdovih.
3. Možnosti za prestrukturiranje slovenske lesne industrije
(trajanje: 1.10.2010―31.3.2012) – Vodja projekta: doc.dr. Miha Humar, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Les je najpomembnejša naravno obnovljiva surovina v Sloveniji. Vrsto let (stoletij) smo jo Slovenci znali dobro oplemenititi, zato se je v obdobju po drugi svetovni vojni močno razvila lesarska industrija. V zadnjem obdobju je lesnopredelovalna industrija zašla v težave. Razlogov za to je več. Najpomembnejši so apreciacija tolarja (lesnopredelovalna industrija je izrazit izvoznik), naraščanje cen surovin, delovna intenzivnost, zaprtje razvojni oddelkov v devetdesetih letih prejšnjega stoletja… Kljub vsemu ocenjujemo, da je lesna industrija zaradi domače surovine, izkušenj, znanja, bližine trgov… sposobna in potrebna prestrukturiranja. V okviru tega projekta smo zato združili moči vsi, ki se na kakršnikoli način ukvarjamo z lesom v Sloveniji, z namenom pripraviti čim boljša izhodišča za prestrukturiranje lesno predelovalne industrije. V prvih stopnjah tega projekta nameravamo opraviti najprej izčrpno analizo stanja, nato bomo določili vsebinske prioritete in predlagali kratkoročne ukrepe, možnosti za vzpostavitev dolgoročne globalne konkurenčnosti in na koncu predlagali okvirje za vzpostavitev inovativnega okolja, ki bo omogočal preboj dodane vrednosti in s tem dolgoročno preživetje tega sektorja.
4. Nove poti za razvoj trajnostnega pridobivanja in rabe lesa v Sloveniji
(trajanje: 1.1.2008―31.8.2011 – Vodja projekta: dr. Mirko Medved, Gozdarski inštitut Slovenije
Projekt predstavlja vsebinsko nadaljevanje CRP projekta »Intenziviranje pridobivanja in rabe lesa kot podlaga za razvoj trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji.« (2006-2008). V projektu bomo imeli v fokusu učinke ukrepov pri pridobivanju in rabi lesa na lokalnem in regionalnem nivoju. Ne-realizacija možnega poseka ima številne negativne posledice za trajnostni razvoj. Les ima številne primerjalne prednosti kot gradbeni material in kot surovina za nadaljnjo predelavo ter kot obnovljivi vir energije. Splošni cilj projekta: Strokovno utemeljene podlage in nove razvojne pobude za zmanjševanje razkoraka med potenciali gozdov ter trajnostno naravnanim pridobivanjem in rabo lesa v Sloveniji za obdobje do leta 2015.
Podrobni cilji projekta:
1. Celostna presoja uresničevanja ukrepov različnih politik povezanih s pridobivanjem in rabo lesa na regionalnem in lokalnem nivoju (gozdarstvo, razvoj podeželja, varovanje narave in okolja, raba obnovljivih virov energije) – pristop »top-down«;
2. Spoznavanje percepcije in pobud ciljnih skupin (lastnikov gozdov in zainteresiranih strani na regionalnem in lokalnem nivoju) na ukrepe različnih politik, ki vplivajo na realizacijo pridobivanja in rabe lesa – pristop »bottom-up«;
3. Oblikovanje novih pobud in predlogov prilagoditev nacionalnih ukrepov povezanih s pridobivanjem in rabo lesa.
5. Preučevanje ekosistemom prilagojenega gospodarjenja z gozdom
(trajanje 1.9.2008 – 30.8.2011) – Vodja projekta: dr. Janez Krč, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
6. Prilagajanje gospodarjenja z gozdovi glede na pričakovane podnebne spremembe, značilnosti in prostorske razporeditve gozdov
(trajanje: 1.9.2008―31.8.2011), Vodja projekta: dr. Lado Kutnar, Gozdarski inštitut Slovenije
7. Priprava strokovnih osnov za surovinske potenciale in meritve količin lesnih ostankov za proizvodnjo zelenih lesnih sekancev za proizvodnjo energije
Vodja projekta: dr. Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije
Cilji projekta so:
1. Izdelati in preveriti modele za oceno količin in strukture lesa za pridobivanje energije iz sečnih ostankov in biomase iz “nekomercialnih” redčenj na območju proučevanja.
2. Proučiti učinkovitost tehnologije spravila in predspravila sečnih ostankov in lesa za energetske namene iz “nekomercialnih” redčenj s strojem ‘IRON HORSE‘.
3. Izdelati oceno količin in stroškov oskrbe izbranih biomasnih elektrarn s sečnimi ostanki iz gozdov nadškofije Ljubljana na proučevanem območju.

Tuje raziskovalne naloge

BiomassTradeCentreII – Development of biomass trade and logistics centres for sustainable mobilisation of local wood biomass resources, Trajanje projekta: 1.05.2011 – 30.4.2014, Program: Intelligent Energy Europe Programme. Vodilni partner: Gozdarski inštitut Slovenije (dr. Nike Krajnc)
V želji po zagotavljanju trajnega, varnega, okolju prijaznega in domačega energenta smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije v letu 2010 pripravili predlog projekta z naslovom: »Development of biomass trade and logistics centres for sustainable mobilisation of local wood biomass resources« oziroma »Razvoj biomasnih logističnih centrov za trajno in varno dobavo lesa iz lokalnih virov« (akronim projekta: BiomassTardecentreII). Projekt je bil na razpisu Inteligent energy Europe pozitivno sprejet in je začel teči 1.5.2011. V projektu poleg Gozdarskega inštituta (vodilni partner) sodeluje še 11 partnerjev iz Avstrije, Italije, Hrvaške, Grčije, Španije, Romunije, Nemčije in Irske.
Glavni namen projekta je razvoj in promocija učinkovitih, sodobnih ter ekonomsko zanimivih proizvodnih verig. Pod izrazom proizvodna veriga razumemo vse člene proizvodnje, pridobivanja, predelave in rabe lesa v energetske namene. Glavne proizvodne verige se tako začnejo v gozdu z gozdno proizvodnjo, nadaljujejo v biomasnih logističnih centrih z predelavo lesnih goriv z zajamčeno kakovostjo in končujejo v sodobnih sistemih za proizvodnjo energije. Seveda imamo v mislih predvsem les slabše kakovosti, ki ni namenjen nadaljnji predelavi v lesni industriji.
V okviru omenjenega projekta BiomasstradecentreII bomo v Sloveniji in drugih sodelujočih državah organizirali številne delavnice, izobraževanja, strokovne ekskurzije ter praktične prikaze sodobne tehnologije. Na tem mestu bi povabila vse, ki vas tematika zanima, vse, ki razmišljate o investiciji v pridobivanje, predelavo in rabo lesne biomase ter vse, ki iščete nove poti za nadaljnji razvoj na področju trdnih biogoriv, da nas poiščete na Gozdarskem inštitutu Slovenije in da obiščete domačo stran projekta: www.biomasstradecentre2.eu
(0,1 MB)
 
 
 
Woodheat Solutions, Trajanje projekta: 1.10.2008 – 30.3.2011, Program: Intelligent Energy Europe Programme, Vodilni partner: Forestry Commission (UK). Gozdarski inštitut Slovenije: dr. Nike Krajnc – nacionalna koordinatorka in vodja DS
Rešitve za ogrevanje z lesom ( Woodheat Solutions )” je projekt, v okviru katerega želimo spodbuditi investiranje v ogrevanje z lesom ter v praksi prikazati različne načine zmanjševanja stroškov proizvodnje in hkrati zagotavljati visoke standarde kakovosti ogrevanja z lesom!
Naš cilj je:
I. Lastnikom gozdov, proizvajalcem lesne biomase:
• Pomagati pri odkrivanju priložnosti, ki se jim ponujajo na trgu z lesno biomaso;
• Svetovati pri povezovanju in vzpostavljanju oskrbovalnih verig;
• Svetovati pri zagotavljanju ustrezne kakovosti lesne biomase;
• Predstaviti možnost prodaje toplote iz lesne biomase kot novega vira dohodka;
II: Javnemu sektorju:
• Predstaviti lesno biomaso kot zaupanja vreden vir toplote;
• Predstaviti sisteme za ogrevanje z lesno biomaso in njihove pozitivne učinke na okolje;
• Omogočiti nepristranske nasvete glede investicij v ogrevanje na lesno biomaso;
• Pomagati pri vzpostavljanju povezav s potencialnimi lokalnimi oskrbovalci;
III. Končnim uporabnikom v zasebnem sektorju:
• Predstaviti povezave z obstoječimi oskrbovalnimi verigami;
• Zbližati sisteme za ogrevanje z lesno biomaso ter jim predstaviti njihove pozitivne učinke na okolje;
• Povečati zaupanje v lokalno razpoložljivost lesnih goriv ustrezne kakovosti, ter tako spodbuditi investicije v    ogrevalne sisteme na lesno biomaso;

Več informacij lahko dobite tudi na domači strani projekta: http://www.woodheatsolutions.eu
(0,1 MB)
AGRIFORENERGY II - Promoting and securing the production of biomass from forestry and agriculture without harming the food production, Trajanje projekta: 1.07.2009 – 30.6.2012, Program: Intelligent Energy Europe Programme, Vodilni partner: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft Steiermark, Austria. Gozdarski inštitut Slovenije: dr. Nike Krajnc – nacionalna koordinatorka in vodja DS
Projekt AGRIFORENERGY II podpira združevanje ponudnikov in uporabnikov biogoriv ter utira pot Evropskim bioenergetskim ciljem na področju: lesne biomase, tekočih biogoriv ter bioplina.
Naši cilji so:
• Povezovanje ponudnikov in potencialnih odjemalcev energije iz biomase na lokalni oziroma regionalni ravni;
• Povečati porabo bioenergije iz kmetijstva in gozdarstva in tako povečati zanesljivost oskrbe z energijo ter hkrati zmanjšati izpuste toplogrednih plinov;
• Vplivati na trajnostni razvoj podeželja;
• Spodbujati in širiti znanje o rabi biomase na lokalni, nacionalni in tudi meddržavni ravni;
• Povečati zaupanje strank in investitorjev v lokalno oskrbo s toploto in spodbujati gradnjo  novih sodobnih ogrevalnih sistemov in obratov za
• sočasno proizvodnjo elektrike in toplote iz biomase, predvsem iz lesa.
Gradivo, nastalo v sklopu projekta – primeri iz Slovenije
(0,1 MB)
PROFORBIOMED – Promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin, Trajanje projekta: 1.03.2011 – 28.2.2014, Program: STC Programme MED, Vodilni partner: Direction General for Nature Heritage and Biodiversity of the Region of Murcia. Gozdarski inštitut Slovenije: vodja DS.
(0,1 MB)
ATHOSKAusbildungskonzept und Sicherheitstraining für die Holzgewinnung mittels Seilkränen - Professionalität, Arbeitssicherheit, Umweltschonung. Zasnova izobraževanja in usposabljanja za pridobivanje lesa z žičnimi žerjavi – profesionalno, okolju prijazno in varno delo. Trajanje projekta: Oktober 2010 – oktober 2012. Vodilni partner: LenzWood GmbH, Lurweg 28, 8102 Semriach, Steiermark, Avstrija. Koordinator: Jaka Klun
Cilj projekta je trajnostna implementacija ATHOSK – izobraževanja v vseh partnerskih organizacijah ter nacionalnih in krovnih sektorskih izobraževalnih ustanovah.
Dolgoročni cilj je odpravljanje pomanjkanja strokovne in pomožne delovne sile za delo na sodobnih gozdnih žičnicah.
NEWFOR – NEW technologies for a better mountain FORest timber mobilization, Trajanje projekta: 1.09.2011 – 31.08.2014, Program: Interreg: Alpine Space, Vodilni partner: Cemagref (F). Gozdarski inštitut Slovenije: nacionalni koordinator in vodja DS.
(0,1 MB)
WOODAPPS – Improvement in collaboration along the wood value chain through knowledge-based methods and mobile applications – Woodapps, Trajanje projekta: 1.10.2011 – 30.09.2014, Program: ERA-Nets WoodWisdom-Net 2 and ERA-NET Bioenergy, Vodilni partner: HCN e. V. – Research Association High Competence Network. Gozdarski inštitut Slovenije: nacionalni koordinator in vodja DS
(0,1 MB)

Comments are closed.