Oddelek

Člani oddelka

Raziskujemo in uveljavljamo inovativne pristope trajnostnega pridobivanja in rabe obnovljivih gozdnih virov.

OBVESTILO:

  •  Prehod na novo spletno stran: Od 27.februarja 2013 se oddelčne spletne strani posodabljajo na novem naslovu v okviru prenovljenih spletnih strani Gozdarskega inštituta Slovenije

 http://www.gozdis.si/raziskovalna-dejavnost/oddelki/oddelek-za-gozdno-tehniko-in-ekonomiko/

 

 

 

 

STRATEGIJA IN VIZIJA

Z raziskovalno razvojnim delom na področju proizvodnih, poslovnih in družbenih procesov pri pridobivanju in rabi lesa ter humanizaciji dela želimo prispevati h konkurenčnosti in prepoznavnosti slovenskega gospodarstva ter pospeševati trajnostno rabo obnovljivega lesa kot surovine in energenta.

.

Vzpodbujali in omogočali bomo rast kompetentnosti zaposlenih, razvijali timsko in inovativno znanstveno-raziskovalno delo ter vzpostavljali in negovali poslovne odnose z domačimi in tujimi partnerji. S kakovostjo raziskav bomo uresničevali pričakovanja naročnikov, razvijali področja gozdarske ekonomike in politike ter kulture in zgodovine rabe gozdov.

.

Glavna strokovna področja, ki jih pokrivamo

in jih želimo v prihodnosti nadgraditi z znanstvenimi vsebinami so:

  • spremljanje proizvodnih procesov,
  • socialno-ekonomski vidiki gospodarjenja z gozdovi v zasebni in javni lasti,
  • gozdno gradbeništvo,
  • normativi za delo v gozdvih,
  • analiza tokov, zalog in sprememb zalog lesa in ogljika v izdelkih,
  • lesna biomasa,
  • varstvo in zdravje pri delu,
  • bilance CO2 in energetske bilance ter ocene ponorov CO2 v gozdovih.

.

Letna poročila o delu zaposlenih na Oddelku:

Comments are closed.